คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ (cyber warfare) ให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านสงครามไซเบอร์ ณ ห้องประชุม ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๒

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการบรรยายเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ (cyber warfare) ให้กับผู้บังคับบัญชา และผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านสงครามไซเบอร์ ณ ห้องประชุม ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เมื่อ ๓๐ ส.ค.๖๒

                      พลเรือตรี สมชาย  แท่นนิล  ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก เทอดศักด์  ศาลาน้อย เสนาธิการ  กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นประธานในการจัดการบรรยาย  เกี่ยวกับสงครามไซเบอร์ (Cyber warfare) ให้กับ ผู้บังคับบัญชา และผู้แทนหน่วยขึ้นตรง กองการบินทหารเรือ ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านสงครามไซเบอร์ ได้รับทราบและมีความรู้ ความเข้าใจหลักการในเบื้องต้น ตลอดจนมีความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยเชิญ เรือเอก ธงรบ บุญระเทพ รรก.ประจำแผนกกรรมวิธีข้อมูล สสท.บก.ทรภ.๑ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

   

   

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates