คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยเฉพาะกิจกองการบินทหารเรือ พื้นที่ภาคใต้ เมื่อ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ของหน่วยเฉพาะกิจกองการบินทหารเรือ พื้นที่ภาคใต้ เมื่อ ๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

          พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม หมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการ     ทัพเรือภาคที่ ๒ ณ สนามบินสงขลา และหมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้ ณ สนามบินนราธิวาส ใน ๑๒ มี.ค.๖๒ และตรวจเยี่ยมหมวดบินเฉพาะกิจกองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓  ณ สนามบินภูเก็ต ใน ๑๓ มี.ค.๖๒ พร้อมทั้งฟังบรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

            

            

            

            

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates