คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๔ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

          กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ตามคู่มือปฏิบัติงาน (Work manual) กระบวนการทดสอบสมรรถภาพทางกายกำลังพลกองทัพเรือ ของกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  (ครั้งที่ ๑) ณ อาคารเอนกประสงค์ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๔ – ๘  มีนาคม ๒๕๖๒ 

 

              

               

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates