คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ฝูงบินทหารเรือ ๓๑๔๑ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม ฝูงบินทหารเรือ ๓๑๔๑ ณ ค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

          พลเรือตรี สมชาย แทนนิล  ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจ กิงการบินทหารเรือ ประจำปี งป.๖๒ ณ ฝูงบิน ๓๑๔๑ จังหวัดจันทบุรี พร้อมทั้งปรรยายสรุป ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การปฏิบัติการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมือวันที่  ๒๐ และ ๒๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

  

              

              

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates