คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ประจำปี งป.๖๑ แบบเต็มรูปแบบ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ประจำปี งป.๖๑ แบบเต็มรูปแบบ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

          กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกซ้อมแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ประจำปี งป.๖๑ แบบเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) โดย พลเรือตรี วรพล ทองปรีชา ผู้บัญชาการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ มอบหมายให้ นาวาเอก เกียรติกูล สุวรรณ เสนาธิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ เพื่อเป็นการฝึกทบทวนให้หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีความรู้การปฏิบัติตามแผนฯ และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดองค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) รวมทั้งนำผลการฝึกฯ มาใช้ในการปรับปรุงแผนการปฏิบัติ เมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ ณ สนามบินอู่ตะเภา ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  

              

              

              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates