คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นค่านิยม(Core Value) กองการบินทหารเรือ

ค่านิยม(Core Value) กองการบินทหารเรือ

    

  RTN Air Division Core Value

  ค่านิยม กองการบินทหารเรือ

R - Reliable  เชื่อถือได้ ตรงเวลา ปลอดภัย บรรลุภารกิจ
T - Teamwork การทำงานเป็นทีม
N
- Navy minded  มีความเป็นชาวเรือ เข้าใจการปฏิบัติของหน่วยกำลังภาคพื้นของ ทร.
A - Advance รักความก้าวหน้า ทันสมัย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
D   Deliberate มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates