คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวเด่นกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกปฏิบัติภารกิจของ ฮ. EC645T2 ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกปฏิบัติภารกิจของ ฮ. EC645T2 ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

          กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ทำการฝึกปฏิบัติภารกิจของ EC645T2 ร่วมกับ ร.ล.จักรีนฤเบศร ร.ล.นเรศวร  ร.ล.ตากสิน ร.ล.กระบุรี ร.ล.อ่างทอง ร.ล.สีชัง ร.ล.คีรีรัฐ เรือ ต.๙๙๔ และ สนาม ฮ. ศูนย์ฝึกการรบพิเศษ(ค่ายหนองตะกู)  ในห้วงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ในการฝึกครั้งนี้ ฮ. EC645T2 ได้นำอุปกรณ์ร่วมฝึกกับเรือต่างๆ เป็นครั้งแรก ซึ่งมีการฝึกปฏิบัติการในด้านต่างๆ ประกอบไปด้วย การฝึกด้านติดต่อสื่อสาร การฝึกปฏิบัติการด้านการเดินอากาศ การสนับสนุนเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอากาศยาน การฝึก DLQ การฝึก Hoist Transfer การฝึกการนำอากาศยานเข้าโรงเก็บในภาวะต่าง ฯลฯ ทั้งนี้ในการฝึก พบการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมใช้งานเมื่อได้รับภารกิจ

การปฏิบัติภารกิจของ EC645T2     

  

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates