คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครช้าราฃการเป็นเจ้าหน้าที่สำหรับการจ้างซ่อมบำรุง และสนับสนุนความพร้อมบินวงรอบ ๑๒๐ MONTHS ของ บ.ลล.๒ หมายเลข ๒๑๑๒

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates