คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates