คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๒ อัตรา

          กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ในกลุ่มเทคนิค                      จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่ง ช่างโครงสร้างอากาศยาน กบร.กร. การศึกษา ระดับชั้น ปวช. หรือสูงกว่า 
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สมัครได้ที่ กองกำลังพล กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง       ตั้งแต่ วันที่ ๗ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ไทร. ๐๓๘-๒๔๕๖๖๖ ต่อ ๓๕๐๑๔ 
 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates