คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวประชาสัมพันธ์กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ในวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

          กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามนโยบาย ทร.      คือ ให้เปิดจุดพักรถ จุดบริการประชาชน เพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านพักรถ    และเพื่อผ่อนคลายจากการขับขี่ยานพาหนะ โดยมีการบริการน้ำดื่ม กาแฟ ชา ผ้าเย็น และหน่วยแพทย์ของกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ณ สถานีบริการน้ำมันสวัสดิการ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ในห้วงวันที่ ๑๒ – ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

 

               

              

 

 

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates