คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการยังชีพในทะเล/บนบก ประจำปี ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการยังชีพในทะเล/บนบก ประจำปี ๒๕๖๐

กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ จัดการฝึกค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการยังชีพในทะเล/บนบก ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับกำลังพลในสังกัด เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความสามารถ ความชำนาญในการวางแผนการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสพภัยโดยใช้อากาศยาน ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตให้อยู่รอดได้ในกรณีอากาศยานเกิดอุบัติเหตุหรือถูกยิงจากข้าศึก ต้องทำการร่อนลงฉุกเฉินในทะเล หรือบนบก การใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีอยู่ การหลบหนีข้าศึกในป่า และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยเน้นหนักไปที่นักบิน และผู้ที่ต้องปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจำ เมื่อวันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

              

              

              

             

             

             

             

             

             

             

             

 

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates