คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ข่าวทั่วไปวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กองการบินทหารเรือ สำรวจนิรภัยการบิน

วันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ กองการบินทหารเรือ สำรวจนิรภัยการบิน

นาวาเอก สมชาย  แท่นนิล เสนาธิการกองการบินทหารเรือ ประธานคณะกรรมการสำรวจนิรภัยการบินและภาคพื้น กองการบินทหารเรือ ดำเนินการสำรวจนิรภัยการบิน ฯ หน่วยขึ้นตรงกองการบินทหารเรือ และฝูงบินทหารเรือ ๓๑๔๑ การสำรวจในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายนิรภัยการบิน ประจำปี งป.๕๘ ซึ่งจัดให้คณะกรรมการ ฯ ดำเนินการสำรวจนิรภัย ฯ ปีละ ๒ ครั้ง เป้าหมายของการสำรวจ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของอากาศยานและสถานที่ทำงาน ให้ดำเนินการด้วยความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ โดยมีหัวข้อในการสำรวจ ๑๐ สาขา ได้แก่ ๑. สาขาระบบงานนิรภัย ๒. สาขายุทธการและการฝึก ๓. สาขาการซ่อมบำรุงอากาศยาน ๔. สาขาโรงเก็บและลานจอด ๕. สาขาอาชีวอานามัย ๖. สาขาสุขาภิบาลและอานามัยสิ่งแวดล้อม ๗. สาขาสรรพาวุธ ๘. สาขาการป้องกันความเสียหาย ๙. สาขาการปฏิบัติการฐานบิน และ ๑๐. สาขานิรภัยเวชกรรมการบิน เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

   

              

              

              

ระบบงาน EIS/MIS

ระบบงาน EIS/MIS เป็นระบบงานเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

เข้าสู่ระบบงาน EIS/MIS

ดูข่าวรูปแบบ-ลิสรายการ

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

Free business joomla templates