คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.

เนื้อหา

RTN Air Division

R - Reliable  เชื่อถือได้ ตรงเวลา ปลอดภัย บรรลุภารกิจ
T - Teamwork การทำงานเป็นทีม
N
- Navy minded  มีความเป็นชาวเรือ เข้าใจการปฏิบัติของหน่วยกำลังภาคพื้นของ ทร.
A - Advance รักความก้าวหน้า ทันสมัย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
D   Deliberate มีความละเอียด รอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความใส่ใจ

 

            

Free business joomla templates