คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

  

   พลเรือตรี สมชาย แท่นนิล
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

                  

นาวาเอก สุรชัย  เจริญรบ
นาวาเอก นิรุตติ  ดำสั้น
รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ


นาวาเอก เกียรติกูล  สุวรรณ
เสนาธิการกองการบินทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates