คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.ผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชา

   พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล
ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

                   

นาวาเอก ปราโมทย์  เสริมสัย
นาวาเอก ปัญญา  บวรสิทธิรัตน์
รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ รองผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ

นาวาเอก สุรชัย  เจริญรบ
เสนาธิการกองการบินทหารเรือ

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์

     กองการบินทหารเรือ จะเป็นกำลังอากาศนาวี ที่มีความพร้อมในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือ และภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

     เตรียมและดำรงขีดความสามารถของอากาศยาน ให้มีความพร้อมสูงสุด ดำเนินการฝึกและพัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

Free business joomla templates