คุณอยู่ที่: เว็บ กบร.พระราชกรณียกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณาโปรดให้จัดถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

     พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จทรงบรรจุถุงพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก  สภากาชาดไทย  โปรดให้ข้าราชบริพารและกองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการบรรจุถุงพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ในการนี้ พลเรือเอก นริส  ประทุมสุวรรณ  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ  พลเรือโท วิพากษ์  น้อยจินดา  ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ  พลเรือโท รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล  ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑  พลเรือตรี ลือชัย  ศรีเอี่ยมกูล  ผู้บัญชาการกองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  และนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองเรือยุทธการ  เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ฝูงบิน ๒๐๑ กองบิน ๒ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ  ตำบลพลา  อำเภอบ้านฉาง  จังหวัดระยอง  เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

Free business joomla templates